Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
SGB Portal > Maliye SGB.net Sistemi Projesi

Maliye SGB.net Sistemi Projesi

Maliye Bakanlığının tüm mali ve mali olmayan işlemlerini elektronik ortama taşımak suretiyle ölçülebilir, analiz edilebilir, kontrol edilebilir, daha iyi yönetilebilir bir yapıyı oluşturmak amacıyla Maliye SGB.net Sistemi 16/04/2007 tarihli (1) sıra no.lu ve 25/05/2007 tarihli (2) sıra no.lu Genelge ile 01 Haziran 2007 tarihinde Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında uygulamaya geçmiştir.

Anılan Genelgeler ile sistemin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, sistemi kullanacak personele yönelik eğitim çalışmaları düzenlemeye ve uygulamada ortaya çıkabilecek sorunları gidermeye Başkanlığımız yetkili kılınmıştır.
Yetkilendirme için gerekli olan şifre talep formu için tıklayınız. 
Maliye SGB.net Sisteminde Aralık 2014 tarihi itibarıyla yetkilendirilen kullanıcı sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
 
Tablo 14 : Maliye SGB.net Kullanıcı Sayısı
Teşkilatı
Kullanıcı Sayısı
Merkez
815

Taşra
11.001
TOPLAM
11.816
 
Yeni kamu mali yönetim anlayışıyla birlikte 5018 sayılı Kanunun özünü oluşturan stratejik yönetim, performans esaslı bütçeleme ve iç kontrol sistemlerini kapsayan ve bu faaliyetleri uygulamaya imkân sağlayan Maliye SGB.net Sistemi sayesinde, kamu hizmet ve iş süreçlerine ilişkin veriler sayısal ortamda bilgiye dönüştürülmekte ve bu bilgi de politika oluşturmak üzere karar alma süreçlerine dahil edilmektedir. Sistem, tüm mali süreçleri kapsayacak şekilde tasarlanmış olup, tüm kamu idarelerinde uygulanabilir ve diğer sistemlerle entegre bir şekilde çalışabilir yapıdadır.
Sistem, Bakanlığımızda e-devletin hayata geçirilmesi açısından önemli bir role sahiptir. Web tabanlı bir sistem olmasından dolayı ek bir maliyet gerekmeksizin herkesin rahatlıkla erişip kullanabileceği bir alt yapıya sahip olup, kurulum maliyeti söz konusu değildir.
Sistemin en büyük özelliği, ilk defa bir kamu idaresinin sadece kendi kullanımı için değil diğer kamu idarelerinin de kullanımına yönelik bir şekilde geliştirilmiş olmasıdır. Bu sayede kamu idareleri herhangi bir alt sistemi veya sistemin bütününü kendi iş süreçlerine uyarlayarak sistemi bedelsiz olarak kullanabilmektedir. Bu sayede, mükerrer yatırımların önüne geçilmiş, hem mali anlamda hem de zaman bakımından tasarruf sağlanmıştır.
Maliye SGB.net Sistemi, 178 kamu idaresine devredilmiş olup, gerektiğinde her türlü yazılım, kurulum, teknik ve eğitim işletme desteği verilmektedir.
Maliye SGB.net sistemi yeni kamu mali yönetim anlayışının tüm unsurlarını kapsayan bir anlayış çerçevesinde dizayn edilmiştir. Yeni kamu mali yönetim anlayışının içerdiği planlama, uygulama, izleme ve kontrol bileşenleri sistemin temelini oluşturmakta böylelikle plan ile uygulama, uygulama ile izleme, izleme ile kontrol arasında bağ kurulmaktadır.
Bu kapsamda her bir bileşen çeşitli modüller geliştirilerek desteklenmiştir. Bu modüller: Kütüphane Modülü, Alacak Takip Modülü, Taşınır Mal Kaydı Modülü, Harcama Yönetimi Modülü, Bütçe Hazırlık Modülü, Bütçe İşlemleri Modülü, Performans Bütçe Modülü, İzleme Değerlendirme Modülü, Personel Modülü, Kimlik Paylaşım Modülü, Raporlar Modülü, Kullanıcı Yönetimi Modülüdür.
SGB.net Çağrı Merkezi 444 1 (SGB) 742 sayesinde; merkez ve taşra arasında anında ve güvenli iletişim sağlanmış ve bürokratik süreçler azaltılarak Bakanlığın hizmet kalitesi arttırılmıştır.
Sistemin kullanım amacını, uygulamaları ve yaygın etkisini anlatmak üzere, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin yanı sıra özel bütçeli idarelere yönelik bilgilendirme toplantıları ve seminerleri düzenlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
Klasör: Formlar
  
Klasör: Maliye SGB.net Projesi
  
Klasör: SGB.net Eğitim Resimleri
  
Klasör: SGb.net Eğitim Verilen İller,Kurumlar,Katılımcı Listeleri
  
Evrak Modülü Kullanım Kılavuzu.pdf
  
Kimlik Paylaşım Sistemi Genelge .pdf
  
Kimlik Paylaşım Sistemi Kullanici Taahhütnamesi.pdf
Kullanıma Alan: Özlem GÜÇLÜKimlik Paylaşım Sistemi Kullanici Taahhütnamesi.pdf
Kullanıma Alan: Özlem GÜÇLÜ
  
Maliye SGB.net Sistemi Kullanım Kılavuzu.html
  
SGB.net Harcama Yönetimi Eğitim El Kitapçığı.pdf