Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
SGB Portal > Daireler ve Görevleri

Daireler ve Görevleri

 Stratejik Yönetim ve Kurumsal Yazılım Dairesi

Atilla ÇAKIR / Daire Başkanı

Telefon No: 0 312 415 11 87
 • Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak
 • Bakanlığın görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu ölçütlere uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak
 • Bakanlık faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek
 • Bakanlığın görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak
 • Bakanlık Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek
 • Bakanlık stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek
 • Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak
 • Performans programına ilişkin izleme ve değerlendirme raporlarını hazırlamak
 • Bakanlık faaliyet raporunu hazırlamak
 • Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu hazırlamak
 • Öncelikli dönüşüm programları eylemlerini izlemek ve raporlamak
 • Yıllık program tedbirleri kapsamında Bakanlığın sorumlu kuruluş olduğu tedbirlerin takibinde koordinasyonu sağlamak, izlemek ve raporlamak
 • Hükümet eylem planlarının takibinde koordinasyonu sağlamak
 • Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması tedbirlerinin koordinasyonunu sağlamak
 • Bakanlıkta yürütülen iş süreçlerini derlemek, analiz etmek, yeni ve uygun iş modellerini ve iş süreçlerini tasarlamak
 • Bakanlık bünyesinde yürütülen ortak iş süreçlerini destekleyecek ortak yazılım çözümlerini (SGB.net gibi) geliştirmek, işletmek ve son kullanıcı desteği sağlamak
 • Bakanlık ortak yazılım çözümlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak, yazılımlarda değişiklik, iyileştirme, güncelleme, bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmek
 • Bakanlık ortak yazılım çözümlerinin dokümantasyonu ile son kullanıcıya yönelik el kitaplarını hazırlamak ve bunların güncelliğini sağlamak
 • Bakanlık ortak yazılım çözümlerinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kullanımına destek sağlamak
 • Başkanlık Portalinin geliştirilmesi, güncellenmesi ve sorunların giderilmesi çalışmalarını yürütmek

 Bütçe ve Kesin Hesap Dairesi

Ali Mercan AYDIN / Daire Başkanı

Telefon No: 0 312 415 12 07
 • Bakanlık bütçesini hazırlamak
 • Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak
 • Ayrıntılı harcama programını hazırlamak
 • İlgili harcama birimlerince düzenlenen ödenek gönderme belgesine dayanılarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak
 • Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkililiği arttırıcı tedbirler üretmek
 • Bakanlığın bütçe kesin hesabını hazırlamak
 • Bakanlığın yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak
 • Maliye Bakanlığı Bütçe Tasarısı ile ilgili olarak Bakanın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapacağı sunuş konuşmasını hazırlamak
 • Sözlü soru önergelerine ilişkin iş ve işlemleri Bakanlık nezdinde koordine etmek
 • Dış denetim raporlarını izlemek
 • Başkanlıkça verilecek koordinasyon gerektiren iş ve işlemleri yürütmek

 Mali Yönetim Dairesi

İslam İNCE / Daire Başkanı

Telefon No: 0 312 415 12 07
 • Ön mali kontrol görevini yürütmek, ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve işlemlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak
 • Ön mali kontrol sisteminin etkililiğini artırıcı öneriler geliştirmek
 • Bakanlık personelinin gerçekleştireceği yurtiçi ve yurt dışı resmi uçak seyahatlerine yönelik yetkili servis sağlayıcılarından biletleme hizmeti alım sürecinin hazırlıklarını yürütmek, sonuçlandırmak ve uçuş millerinin kullanımını takip etmek

 İç Kontrol Dairesi

Seyfettin KOÇUM / Daire Başkanı

Telefon No: 0 312 415 12 42
 • Bakanlıkta ve defterdarlıklarda iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve harcama birimlerinde ve defterdarlıklarda yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak
 • İç kontrol farkındalığının artırılmasını, kontrol ortamının oluşturulmasını, risk yönetiminin etkin olarak uygulanmasını sağlamak ve iç kontrole ilişkin izlemenin etkililiğini artırmak üzere toplantı, eğitim, konferans ve seminerler düzenlemek
 • İç kontrol uygulamaları hakkında üst yönetici ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak
 • İç kontrol eylem planı kapsamında merkez birim ve defterdarlıkların yürüttükleri eylemlere ilişkin danışmanlık yapmak, eylemlerin gerçekleşme durumlarını izlemek ve gerektiğinde öneri ve uyarılarda bulunmak
 • İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İYK) toplantılarının sekretarya hizmetlerini yürütmek
 • İYK ve üst yöneticiye sunulmak üzere birimlerden ve defterdarlıklardan gelen İç Kontrol Eylem Planı İzleme Raporlarını konsolide etmek, bu raporların ve toplantı sonuçlarının kaydını tutmak
 • Maliye Bakanlığı Risk Strateji Belgesini hazırlayarak üst yöneticinin onayına sunmak
 • Bakanlıkta ve defterdarlıklarda yürütülen risk değerlendirme çalışmalarına; eğitim, yazılım, çalıştay, rehberlik, vb. destekleri sağlamak
 • Üst yöneticiye sunulmak üzere Maliye Bakanlığı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunu hazırlamak
 • İç denetim raporlarını izlemek
 • İç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin işleyişini yöneticilerin görüşü, kişi ve/veya birimlerin talep ve şikâyetleri ile denetim raporlarını dikkate alarak yılda en az bir kez değerlendirmeye tabi tutmak ve Bakanlık üst yönetimini bilgilendirmek

 Alacak Takip ve Taşınır İşlemleri Dairesi

İsmail ERASLAN / Daire Başkanı

Telefon No: 0 312 415 12 44
 • Alacakların takip işlemlerini yürütmek
 • Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak

 Destek Hizmetleri Dairesi 

Füsun SAVAŞER / Daire Başkanı

Telefon No: 0 312 415 12 38
 • Başkanlık personelinin atama, görev yeri değişikliği, emeklilik, istifa, derece/kademe ilerlemesi, kadro vb. işlemlerini yürütmek, disiplin işlemleri ile izin işlemlerini takip etmek
 • Yurt içinde veya yurt dışında yapılacak toplantı, konferans ve seminerlere katılacak personele ilişkin Bakanlık ve/veya Başkanlık Makamından alınacak Onay yazıları ile görevlendirme yazılarını hazırlamak,
 • Personelin görevde yükselme, hizmet içi eğitim, yabancı dil ve benzeri eğitim ve sınav hizmetlerini yürütmek
 • Personelin mal bildirimi, giriş kartı-kimlik belgesi, askerlik v.b. konulardaki işlemlerini yürütmek
 • Bilgi edinme başvuruları ile ilgili işlemleri yürütmek
 • Birim faaliyet raporunu hazırlamak
 • Bakanlık kütüphanecilik hizmetlerini yürütmek
 • Başkanlıkça çıkarılacak süreli ve süresiz yayınların basım ve dağıtım hizmetlerini yerine getirmek
 • Başkanlık bütçesinin hazırlanması ve uygulanması işlemlerini yerine getirmek
 • Başkanlık bütçesi ile ilgili AHP, Aktarma, Revize tekliflerini hazırlamak ve gerçekleşen giderler için Ödeme Emri düzenleme işlemlerini yapmak
 • Başkanlık kesin hesabının hazırlanması işlemlerini yapmak
 • Başkanlık hizmet ve faaliyetleri için gerekli her türlü mal ve hizmetleri temin etmek, kullanılan araç ve gereçlerin bakım ve onarımlarının yaptırılmasını sağlamak ve taşınır işlemlerini yürütmek
 • Başkanlık personelinin maaş, fazla çalışma, yolluk ve yolluk avansları gibi ödemelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak
 • Başkanlığa gelen ve giden evrakların kayıtlarını tutmak, ilgililere ulaşmasını sağlamak ve Başkanlık arşiv hizmetlerini yürütmek

 

​​​​​​​​​​​​​​