Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
SGB Portal > Daireler ve Görevleri

Daireler ve Görevleri

 Stratejik Yönetim ve İç Kontrol Dairesi

Ali Mercan AYDIN / Daire Başkanı

Telefon No: 0 312 415 12 07
 • Ulusal Kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek ve amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak
 • Maliye Bakanlığı stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek
 • İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek
 • Bakanlık Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek
 • Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek
 • İdarenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek
 • Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere yönelik (karşı) tedbirler almak
 • İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek
 • Kurumiçi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak
 • İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek
 • Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak
 • Maliye Bakanlığının görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek
 • Maliye Bakanlığının ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak
 • Performans programına ilişkin izleme ve değerlendirme raporlarını hazırlamak
 • İdare faaliyet raporunu hazırlamak
 • Strateji Geliştirme Başkanlığının operasyonel planını hazırlamak, yıl boyunca izlemek ve yılsonunda değerlendirme raporu hazırlamak
 • Maliye Bakanlığı bütçesini hazırlamak
 • Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak
 • Ayrıntılı harcama programını hazırlamak
 • İlgili harcama birimlerince düzenlenen ödenek gönderme belgesine dayanılarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak
 • Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkililiği arttırıcı tedbirler üretmek
 • Maliye Bakanlığı bütçe kesin hesabını hazırlamak
 • Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak
 • Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu hazırlamak
 • Program tedbirleri kapsamında Maliye Bakanlığının sorumlu kuruluş olduğu tedbirleri izlemek ve raporlamak
 • Ön mali kontrol görevini yürütmek, ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve işlemlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak
 • Ön mali kontrol sisteminin etkililiğini arttırıcı öneriler geliştirmek
 • İç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin işleyişini, yöneticilerin görüşü, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporları dikkate alarak yılda en az bir kez değerlendirmeye tabi tutmak ve alınması gerekli önlemler konusunda çalışmalar yapmak
 • Maliye Bakanlığının risk analizi çalışmalarına katkıda bulunmak
 • Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği arttırıcı tedbirler önermek
 • İç ve dış denetim raporlarını izlemek
 • Alacakların takip işlemlerini yürütmek
 • Bakanlığımız personelinin gerçekleştireceği yurtiçi ve yurtdışı resmi uçak seyahatlerine yönelik yetkili servis sağlayıcılarından biletleme hizmeti alım süreci ile THY “Corporate Club Firma Programı” sözleşmesi sürecinin hazırlıklarını yürütmek, sonuçlandırmak ve uçuş millerinin kullanımını takip etmek

 Mevzuatı Geliştirme ve İç Kontrol Eylem Planı Dairesi

Seyfettin KOÇUM / Daire Başkanı

Telefon No: 0 312 415 12 42
 • Kamu mali yönetimiyle ilgili mevcut mevzuatı gözden geçirmek, uygulanmasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla yapılacak çalışmalara katılmak
 • SGB Portalda yer alan mevzuat sayfasını takip ederek gerekli güncellemeleri yapmak
 • Bakanlıkta iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve harcama birimlerinde yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak
 • Eylem Planı kapsamında kontrol ortamının oluşturulmasını ve kontrol faaliyetlerinin etkin olarak uygulanmasını sağlamak üzere eğitim ve seminerler düzenlemek
 • Eylem Planı uygulamaları hakkında üst yönetici ve harcama yetkililerine danışmanlık yapmak
 • Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

 Destek Hizmetleri Dairesi 

Füsun SAVAŞER / Daire Başkanı

Telefon No: 0 312 415 12 38
 • Atamalara ilişkin olarak diğer kurum ve kuruluş personeline ilişkin muvafakat istem yazıları ile atama tekliflerini, muvafakati istenen Başkanlığımız personeline ilişkin olarak da görüş yazılarını hazırlamak
 • Başkanlığımız personelinin disiplin işlemleri ile izin işlemlerini (yıllık izin, sıhhi izin, aylıksız izin, mazeret izni, yurtdışı izni) takip etmek
 • Personelin derece/kademe ve kadro işlemlerini yürütmek
 • Yurtiçinde veya yurtdışında yapılacak toplantı, konferans ve seminerlere katılacak personele ilişkin Bakanlık ve/veya Başkanlık Makamından alınacak Onay yazıları ile görevlendirme yazılarını hazırlamak
 • Başkanlık personelinin görevde yükselme, hizmet içi eğitim, yabancı dil ve benzeri eğitim ve sınav hizmetlerini yürütmek
 • Personelin mal bildirimi, giriş kartı, görevlendirme, askerlik vb. konulardaki işlemlerini yürütmek
 • Bilgi edinme başvuruları ile ilgili işlemleri yürütmek
 • Birim faaliyet raporunu hazırlamak
 • Bakanlık kütüphanecilik hizmetlerini yürütmek
 • Başkanlıkça çıkarılacak süreli ve süresiz yayınların basım ve dağıtım hizmetlerini yerine getirmek
 • Başkanlık bütçesinin hazırlanması ve uygulanması işlemlerini yerine getirmek
 • Başkanlık bütçesi ile ilgili AHP, Aktarma, Revize tekliflerini hazırlamak ve gerçekleşen giderler için Ödeme Emri düzenleme işlemlerini yapmak
 • Başkanlık kesin hesabının hazırlanması işlemlerini yapmak
 • Başkanlık hizmet ve faaliyetleri için gerekli her türlü mal ve hizmetleri temin etmek, kullanılan araç ve gereçlerin bakım ve onarımlarının yaptırılmasını sağlamak ve taşınır işlemlerini yürütmek
 • Başkanlık personelinin maaş, fazla çalışma, yolluk ve yolluk avansları gibi ödemelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak
 • Başkanlığa gelen ve giden evrakların kayıtlarını tutmak ve ilgililere ulaşmasını sağlamak

  Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi

İsmail ERASLAN / Daire Başkanı

Telefon No: 0 312 415 12 44
 • Yönetim bilgi sistemlerini tasarlamak, geliştirmek, güvenliğini sağlamak, güncelleştirmek, diğer yönetim bilgi sistemleri ile entegrasyonunu sağlamak,
 • Uluslararası standartlara uygun bilgi güvenliği politika, standart ve prosedürlerini geliştirmek, uygulamak ve Maliye Bakanlığı genelinde yaygınlaştırmak
 • Yönetim bilgi sistemlerine yönelik süreçleri modelleme, izleme ve raporlama çalışmalarını yaparak Maliye Bakanlığı nezdinde uygulanmasını koordine etmek
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı nezdindeki yönetim bilgi sistemlerinin sürdürebilirliğini sağlamak,
 • Yönetim bilgi sistemleri için gerekli olan kapasite planlamalarını yapmak
 • e-Devlet projeleri ve yayımlanan politika belgelerinin uygulanmasına yönelik çalışmaları Maliye Bakanlığı nezdinde koordine etmek
 • Strateji Geliştirme Başkanlığının bilgiye erişim hizmetlerini yürütmek
 • Verinin istenen şekil, süre ve standartlarda eksiksiz, doğru bir şekilde veri tabanına kaydedilmesini sağlayarak istatistikî kayıt ve kontrol işlemlerini yürütmek
 • Verilerin analiz edilebilmesi için gerekli teknik alt yapıyı oluşturarak çeşitli raporların üretilmesini sağlamak
 • Harcama birimlerince belirlenen kullanıcıları, Maliye SGB.net Sistemine tanıtmak, yetkilendirmek, erişim yetkisi bakımından seviyelendirmek
 • Kullanıcı eğitim programları geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak
 • Birimle ilgili ulusal ve uluslararası projelerin yürütülmesinde gerekli görevleri üstlenmek
 • Kurumsal Portalin geliştirilmesi, güncellenmesi ve sorunların giderilmesi çalışmalarını yürütmek
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı nezdinde araştırma-geliştirme projelerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması hususlarında destek sağlamak, elde edilen verileri değerlendirmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmalarda gerekli düzenlemeleri yapmak

 

​​