Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
SGB Portal > Maliye Politikası Projesi

Maliye Politikası Projesi

Maliye Politikaları Analiz ve Değerlendirme Modellerinin Geliştirilmesi Projesi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca 2006 yılı başından itibaren uygulamaya geçen yeni kamu mali yönetimi anlayışı, orta vadeli kaynak tahsisi ile girdi odaklı bütçelemeden çıktı odaklı bütçelemeye geçişi öngörmekte, bu bağlamda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını şart koşmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde stratejik yönetim, kaynak kullanımında etkinliğin sağlanması, hesap verebilirlik ve mali saydamlık yeni kamu mali yönetim sistemimizin temel unsurları arasında yer almaktadır.Sunmuş olduğumuz proje içeriğinde önerilen projenin temel amacı; Maliye Bakanlığı’nda maliye politikasına ilişkin olarak alınan kararların ekonominin geneli üzerinde etkisinin ve, uzun vadeli sonuçlarının hesaplanabilmesi,ileriye yönelik tahminlerin ve kullanılan kamu kaynaklarının etkilerini ölçmeye yönelik analizlerinin yapılabilmesi için maliye politikası odaklı modellerin kurulması, bu konuda gerekli olan insan kaynağı ile donanım-yazılım altyapısının oluşturulması şeklindedir.

 

​​ ​​​​​​

  
  
Klasör: Maliye Politikası Projesi
  
Klasör: SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ
  
EK C MALİYE PROJE KİTAPÇIĞI.pdf
  
EK D EKONOMİK VE SEKTÖREL VERİ ANALİZİ SÖZLÜĞÜ.pdf
  
EK E MALİYE UYGULAMA VE PROSEDÜR EL KİTABI.pdf